22 juli 2024

De Wet Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO 2018) is een fonds van de overheid dat opgezet is om onderzoek binnen bedrijven te stimuleren. Door bedrijven financiële ondersteuning te geven wordt het aantrekkelijker om onderzoek te doen naar nieuwe methodes en technieken. Vooral omdat onderzoek vaak risico’s met zich meebrengt. Daarbij kan gedacht worden aan hoge kosten die zich niet terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat een onderzoek langer duurt dan gedacht of omdat er de gewenste oplossing voor het probleem niet gevonden wordt. De wet is opgericht in 1994 en dat is dus ook het eerste jaar dat bedrijven een beroep konden doen op deze financiële ondersteuning voor relevant speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO was bij oprichting een op zichzelf staande wet. Dit veranderde in 1996 toen de wet werd ingetrokken en opgenomen werd in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering. Om het allemaal overzichtelijk te houden wordt de naam WBSO nog steeds gebruikt door zowel de Nederlandse overheid als bedrijven en instanties die gebruik willen maken van de wet.

WBSO

Bedrijven die in aanmerking komen voor WBSO

Elk bedrijf dat gevestigd is in Nederland kan gebruik maken van de subsidies die vastgelegd zijn in deze wet. Er zijn uiteraard wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor een aanvraag ingediend kan worden. Zo moet het bedrijf bezig zijn met uitdagend en relevant onderzoek. Dit houdt in dat het om het oplossen van een technisch probleem moet gaan. Bovendien moet het oplossen van het probleem het potentieel hebben om een toevoeging te zijn voor de maatschappij. Dat houdt in dat het eindproduct een positief effect heeft op het Nederlandse bedrijfsleven of voor inwoners van Nederland in het algemeen.

 

Voorwaarden voor het in aanmerking komen voor WBSO-subsidie

Uiteraard zijn er bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat er subsidie aangevraagd kan worden. Zoals hierboven al vermeld is, moet het resultaat van het onderzoek een potentiële toevoeging zijn voor de Nederlandse samenleving. Daarbovenop moet het gaan om een nieuw, innovatief onderzoek. Het is niet mogelijk om WBSO-subsidie aan te vragen voor routinematig onderzoek. Het is daarbij belangrijk om je te realiseren dat de subsidie een maand voor aanvang van het onderzoek aangevraagd moet zijn. Het moet gaan om innovatief onderzoek dat kan leiden tot nog niet eerder gevonden resultaten. Daarnaast moet het onderzoek betreffen waarbij gestreefd wordt naar het oplossen van een technisch probleem of het verklaren van een technisch verschijnsel. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende soorten onderzoek die in aanmerking komen voor subsidie.

 

Projecten die in aanmerking komen voor WBSO

Zoals hierboven is uitgelegd moet het gaan om uitdagend en relevant onderzoek in de technische sector. In het algemeen zijn er twee soorten projecten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Hieronder worden beide soorten kort uitgelegd.

 

Onderzoek naar fysieke producten, productieprocessen of programmatuur

De eerste is onderzoek naar nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur. Het moet dus gaan om een nieuw project dat erop gericht is om nieuwe technische producten te ontwikkelen. Het moet innovatief zijn wat betekent dat routinematig onderzoek niet in aanmerking komt voor WBSO-subsidie. De aanvrager van de subsidie gaat zelf onderzoek doen om tot een nieuw product of nieuwe technische aanpak te komen. Het ontwikkelingstraject komt tot einde wanneer er een werkend product of systeem is gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van een prototype of een systeem die aan bepaalde testvoorwaarden voldoet.

 

Technisch-wetenschappelijk onderzoek

Het tweede soort project dat in aanmerking komt voor WBSO-subsidie is technisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is minder gericht op het ontwikkelen van een product of productieproces. In plaats daarvan is het doel van dit type onderzoek om een verklaring te vinden voor een bepaald verschijnsel. Het eindresultaat is dan ook vaak geen fysiek product maar is het vergaren van theoretische en/of praktische kennis. Deze nieuwe kennis kan op termijn dan weer leiden tot meer praktische toepassingen in het bedrijfsleven. Bij dit onderzoek is het ook belangrijk dat het gaat om onderzoek in een technische richting. Hierbij kan gedacht worden aan technische vakgebieden zoals natuurkunde, chemie, biotechnologie, innovatie in productieprocessen en informatietechnologie.

 

Welke uitgaven kunnen worden vergoed door WBSO-subsidie?

Het idee achter het recht op subsidie is het financieel ondersteunen van het volledige onderzoeksproces. OP voorwaarde dat het technisch, uitdagend, relevant en innovatief onderzoek is. Het is mogelijk om geld terug te krijgen voor loonkosten van werknemers die zich bezighouden met het onderzoek of kosten van apparatuur dat specifiek is aangeschaft ten behoeve van het onderzoek.

 

WBSO in 2018

Het totaalbedrag dat beschikbaar is voor de WBSO is elk jaar anders. Dit komt omdat het afhankelijk is van het budget van de Nederlandse overheid. De plannen die het kabinet voor de wet heeft worden jaarlijks op Prinsjesdag bekend gemaakt. De definitieve grenswaarden voor de subsidie worden echte pas in november vastgesteld.

 

Het budget voor de WBSO voor 2018

Op Prinsjesdag van dit jaar is, op basis van bovengenoemde methode, vastgesteld dat het nieuwe budget voor de WBSO 1.163 miljoen euro bedraagt. Er wordt verwacht dat dit resulteert in een kleine daling van de percentages die uitgekeerd worden. Deze percentages worden in November 2018 definitief bekend gemaakt. In het kort worden de kosten voor het onderzoek onderverdeeld in twee verschillende schijven. Loonkosten die uitbetaald worden aan werknemers die bezig zijn met het onderzoek vallen onder de eerste schijf. Het tarief dat wordt uitgekeerd door de overheid voor de kosten binnen deze schijf dalen met 1%, van 32% naar 31%. Alle overige kosten zijn samengevoegd onder de tweede schijf, bijvoorbeeld investeringen in apparatuur of bijscholing met als doel om een technisch probleem op te lossen. Het tarief van schijf twee is gedaald van 16% naar 14%.

 

Extra voordelen voor startende ondernemers en zelfstandig ondernemers

Verscheidene factoren zijn van invloed op de hoogte van de WBSO-subsidie. Voor startende ondernemers zijn er extra voordelen ingebouwd. Voor hen is er een vergoeding van 40% van de eerste 350.000 euro die uitgegeven wordt aan onderzoek. Voor zelfstandig ondernemers die op jaarbasis meer dan 500 werkuren aan speur- en onderzoekswerk besteden is er een vaste aftrek op de aangifte van inkomstenbelastingen. De precieze en definitieve bedragen voor 2018 zijn vanaf november 2017 te vinden op de officiële website van de overheid.